Η Ευρωβιολογική αναγνωρίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με ένα υγιές περιβάλλον και συνεπώς, ήταν και είναι στους στόχους της να συνδυάσει τη δυναμική της πορεία με σεβασμό προς το περιβάλλον, τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση του.

Η εταιρία μας δεσμεύεται να παρέχει τους απαραίτητους πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) ώστε να επιτύχει:

  • Την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού τρόπου σκέψης στις καθημερινές της αποφάσεις.
  • Την ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας.
  • Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης νέων καθαρότερων τεχνολογιών με σκοπό την υιοθέτηση τους.
  • Την πλήρη συμμόρφωση και, όπου είναι δυνατό, την υπέρβαση των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Την διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
  • Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού, πελατών και προμηθευτών της.