Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η ευρωβιολογική αναλαμβάνει την εκπόνηση ΜΠΕ (Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων), σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Προσδιορίζονται ποσοτικά οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στους εξής τομείς:

 
  • Ανθρωπογενές περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα.
  • Έδαφος, ύδατα, ατμόσφαιρα και περιβάλλοντα χώρο.
  • Περιβάλλουσα υλικοτεχνική υποδομή και πολιτιστική κληρονομιά.
  • Οι αλληλεπιδράσεις των ανωτέρω.

Διαθέτουμε το επιστημονικό υπόβαθρο και την επαγγελματική εμπειρία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ενός έργου ή δραστηριότητας.